تجهیزات آزمایشگاه تجهیزات آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاه نانوفیزیک:

آون

کوره

 

هیتراستیرر

 

ترازو

اسپین کوتینگ (لایه نشانی چرخشی)

دیپ کوتینگ (لایه نشانی غوطه وری)

حمام اولتراسونیک

 

LCR meter

آب دیونایزر

 

دستگاه مشخصه یاب الکترواپتیکی

سانتریفیوژ